Të rinjtë si agjentë ndryshimi!
Bashkia Patos, është partnere e projektit “Qytetet Evropiane-Përmirësimi i vlerave të përbashkëta të solidaritetit dhe dialogut ndërkulturor, (VALID) në kuadër të programit “Evropa për Qytetarët”, financuar nga Bashkimi Evropian.
Ky projekt synon ndërtimin e një rrjeti të fortë të qyteteve të angazhuar për shkëmbime ndërkulturore, duke përdorur një qasje nga poshtë-lart dhe përmes promovimit të pjesëmarrjes kulturore.
Pjesëmarrja kulturore shihet si mjet për përmirësimin e përfshirjes sociale, qytetarisë aktive dhe dialogut ndërkulturor si dhe nxitjen e solidaritetit dhe respektit të diversitetit kulturor.
Në zbatim të këtij projekti, Bashkia Patos ka zhvilluar aktivitetin e Fazës së Parë Lokale “Të rinjtë si agjentë ndryshimi”, i cili u organizua në formën e një bashkëbisedimi të hapur nën drejtimin e ekpertëve, duke nxitur pjesëmarrjen qytetare dhe dialogun ndërkulturor për çështjet e vendimmarrjes lokale.
Në Evropë dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor ekziston një nevojë e dukshme për të investuar në diversitetin kulturor dhe dialogun, ndaj Bashkia Patos inkurajon të rinjtë për të ndikuar të hartimi i politikave dhe proceseve vendimmarrëse si qytetarë të Patosit sot dhe qytetarë Evropianë nesër.
_ _ _ _ _ _
Young people as agents of change !
The Municipality of Patos is a partner of the project “European Towns Enacting Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue (VALID)” within the “Europe for Citizens ” program, funded by the European Union.
This project aims to build a strong network of cities committed to intercultural exchanges, using a bottom-up approach and by promoting cultural participation.
Cultural participation is seen as a means to improve social inclusion, active citizenship and intercultural dialogue as well as fostering solidarity and respect for cultural diversity.
In the framework of this project, the Municipality of Patos has organized the activity of the First Local Phase “Youth as agents of change”, which was designed as an open discussion “Coffee-Talk” led by experts, promoting civic participation and intercultural dialogue on issues concerning local decision making.
In Europe and the Western Balkans there is a clear need to invest in cultural diversity and dialogue, so the Municipality of Patos encourages young people to influence the decision-making processes as citizens of Patos today and European citizens tomorrow.
AlbaniaUSA