Të nderuar Qytetar!

 

Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në Bashki gjatë vitit 2022 dhe i jep mundësi komunitetit të sugjeroj dhe rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat Bashkia duhet të shpenzojë më shumë fonde gjatë vitit të ardhshëm 2023. Informacioni bazohet në të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2022.

Duke plotësuar pyetësorin, ju bini dakort që opinioni juaj të përdoret në proçesin e vendimmarrjes për planifikimin e projektbuxhetit 2023-2025 të Bashkisë.

Ky sondazh është përgatitur dhe do të përdoret nga Këshilli i Bashkisë Patos.

Rezulatet e këtij pyetësori do të publikohen në vazhdimësi në faqen e Këshillit Bashkiak Patos.

 

KLIKONI LINKUN E MËPOSHTËM PËR TË SHPREHUR MENDIMIN TUAJ:

 

link (Kliko_ketu)

AlbaniaUSA