Kanë filluar punimet për rehablitimin e rrugës “Rerës” e cila kap një gjatësi prej 820 ml dhe gjerësi të trasesë 6 m.

Përgjatë këtij segmenti rrugor do të bëhet disiplinimi i ujrave sipërfaqësor, disiplinimi i rrjetit të furnizimit me ujë, montimi i skemës së ndriçimit si dhe do të rritet qëndrueshmëria e shpateve duke ndërtuar mure mbajtëse e pritëse.

#InfrastrukturëRugore #RrugaRerës #BashkiaPatos

AlbaniaUSA