PERGATITJA DHE NJOFTIMI I KONSULTIMIT PUBLIK REALIZIMI I KONSULTIMIT PUBLIK VENDIMMARRJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Nr. Projekt-vendimi për konsultim publik (Titulli) Propozuesi i projekt-vendimit Data e paraqitjes së projekt-vendimit nga ekzekutivi/propozuesi Kalendari i konsultimit publik Numri i grupeve të interesit që planifikohen të konsultohen Territori që mbulon konsultimi publik Data e publikimit të kalendarit Data e publikimit të njoftimit të konsultimit publik Numri i takimeve publike të zhvilluara Numri i konsultimeve të zhvilluara online Numri i pjesëmarrësve në takimet publike Numri i sondazheve/pyetësorëve të zhvilluar Numri i rekomandimeve që kanë dalë nga konsultimi publik Data e mbledhjes së komisionit përkatës të Këshillit Numri i rekomandimeve të marra në konsideratë nga Komisioni Numri i rekomandimeve që nuk janë marrë në konsideratë nga Komisioni Miratimi i vendimit Këshilli Numri i rekomandimeve të marra në konsideratë nga Këshilli Numri i rekomandimeve që nuk janë marrë në konsideratë nga Këshilli Data e publikimit të vendimit Data e publikimi të raportit të konsultimit publik
Numri i takimeve online Numri i takimeve publike Numri i sondazheve/pyetësorëve Gjithsej Femra Nga procesverbalet e takimeve Dërguar me postë/email Nga sondazhe/pyetësorë Numri i vendimit Data
1 Miratimi I Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 Bashkia Patos 04.07.2021 3(tre) Bashkia Qendër Patos Nj.Adm Ruzhdie Nj.Adm Zharrëz 17.03.2021 17.03.2021 3(tre) 42 12 18 15.04.2021 7 11 15 30.03.2011 7 11 10.04.2021 20.04.2021
2 Projekt Akt Buxheti Afatmesëm PBA 2022-2024 Bashkia Patos 05.07.2021 3(tre) Bashkia Qendër Patos Nj.Adm Ruzhdie Nj.Adm Zharrëz 02.08.2021 02.08.2021 3(tre) 70 28 0 0 0
3 Projekt I Rishikuar I PBA afatmesëm(2022-2024) Bashkia Patos 05.07.2021 3(tre) Bashkia Qendër Patos Nj.Adm Ruzhdie Nj.Adm Zharrëz 23.09.2021 23.09.2021 3(tre) 71 20 1 5 31 12 12
4 Diskutim I dokumentave të rishikuar të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 Bashkia Patos 26.11.2021 3(tre Bashkia Qendër Patos Nj.Adm Ruzhdie Nj.Adm Zharrëz 28.11.2021 28.11.2021 3(tre) 161 75 12 15.09.2021 13 71 14.12.2021 12 17.12.2021 01.12.2021

 

 

AlbaniaUSA