Nr.

Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”

“Përgjigjia
(data dhe numri)”

1 Kërkesë K1 Ndihmë financiare në rast sëmundjeje 14.07.2020 Këshilli Bashkiak
14.07.2020
PO
PO
15.07.2020
2 Kërkesë K2 Kërkesë nga ASHK Fier për informim për qytetarin A.G 29.10.2020 Këshilli Bashkiak
Kthim pergjigje nga Kryetari I keshillit
29.10.2020
3 Kërkesë K3 Kërkesë nga ASHK Fier për informim për qytetarin L.I 30.10.2020 Këshilli Bashkiak
Kthim pergjigje nga Kryetari I keshillit
30.10.2020
4 Kërkesë
K4
Kërkesë nga ASHK Fier për informim për qytetarin S.M 10.12.2020 Këshilli Bashkiak
Kthim pergjigje nga Kryetari I keshillit
29.12.2020
5 Kërkesë
K5
Kërkesë nga ASHK Fier për informim për qytetarin G.Ç 10.12.2020 Këshilli Bashkiak
Kthim pergjigje nga Kryetari I keshillit
29.12.2020
6 Kërkesë
K6
Kërkesë nga ASHK Fier për informim për qytetarin L.H 10.12.2020 Këshilli Bashkiak
Kthim pergjigje nga Kryetari I keshillit
29.12.2020
7 Kërkesë
K7
Kërkesë nga ASHK Fier për informim për qytetarin A.A 08.03.2021 Këshilli Bashkiak
Kthim pergjigje nga Kryetari I keshillit
24.03.2021
8 Kërkesë
K8
Kërkesë nga Albpetrol SH.A shpallje Dëshmor Atdheu P.Rr 16.04.2021 Këshilli Bashkiak
Kthim pergjigje nga Kryetari I keshillit
10.05.2021
9 Kërkesë
K9
Ndihmë financiare në rast sëmundjeje 24.05.2021 Këshilli Bashkiak
24.05.2021
PO
PO
29.05.2021
10 Kërkesë
K10
Ndihmë financiare në rast sëmundjeje 25.05.2021 Këshilli Bashkiak
25.05.2021
PO
PO
29.05.2021
11 Kërkesë
K11
Propozim nga z.Sh.Rr për shpallje Dëshmor Atdheu të shtetasit P.Rr 28.05.2021 Këshilli Bashkiak
28.05.2021
PO
PO
29.06.2021

AlbaniaUSA