Bashkëlidhur do të gjeni kalendarin e dëgjesave publike për muajin Prill 2022 si dhe njoftimet respektive.

Mbi konsultimet mbi publikun …

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK e cila është aprovuar Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores ….. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. ”

ZQM/ZKM për zhvillimin e kësaj platforme është përkrahur nga ekipi dhe ekspert të Projektit të BE-së “Mbështetje për Implementimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile “, të cilët kanë punuar në zhvillimin e Platformës Online për Konsultime Publike.

Platforma online i mundëson publikut dhe palëve të interesuara të shprehin interesimin për pjesëmarrje në procesin e konsultimit publik, në baza vjetore, si dhe në rastet kur planet përkatëse plotësohen apo ndryshohen. Publiku dhe palët e interesuara shprehin interesin e tyre duke identifikuar secilën njësi qeveritare, respektivisht secilin projekt propozim për të cilën kanë interes që të përfshihen në procesin e konsultimit publik. Pas realizimit të konsultimeve publike publikohen raportet e ministrive të linjës dhe agjencive përkatëse mbi rezultatet e konsultimeve publike së bashku me arsyetimet për propozimet e pranuara dhe atyre të refuzuara.

 

Kliko këtu për të hapur kalendarin e vitit 2019 mbi Konsultimet me Publikun

 

KALENDARI I DËGJESAVE PUBLIKE PËR RISHIKIMIN E KËRKESAVE BUXHETORE PËR PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022 SHTATOR 2019
Kliko këtu

Projekt vendime te hapura per konsultim

 

 

Konsultimi elektronik i Projekt Buxhetit Afatmësem 2021-2023

Bashkia Patos ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë në 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje.

Ju lutem dergoni komente dhe sugjerime ne adresen: info@bashkiapatos.gov.al , deri ne daten 31.10.2020 .

(Kliko këtu)

 

“Rregullorja e organizimit dhe funksionimit të komisionit të apelimit tatimor” pranë Bashkisë Patos.

Ekzekutivi i bashkisë dhe Këshilli Bahkiak , kanë realizuar  seancën dëgjimore me përfaqësues të subjekteve, banorë të zonës, Kryetarë të fshatrave dhe përfaqësues të shoqërisë civile, konsultimin publik mbi prezantimin e “Rregullores së organizimit dhe funksionimit të komisionit të apelimit tatimor”  pranë Bashkisë Patos.Në kuadër të takimit konsultativ, u prezantua gjithë procedura ligjore e ankimimit administrativ duke filluar nga  prezantimi i Komisionit të Apelimit,  Aktet administrative që mund të ankimohen, afatet ligjore të tyre, mënyra e shqyrtimit nga ana e Komsonit Tatimor, forma e paraqitjes së ankimit se bashku me dokumentacionin shoqëruses, afatet ligjore të shqyrtimit te ankimit si dhe marrja e vendimit në një nga format e parashikuara në këtë rregullore.  (Kliko Ketu)

Raporti i fazes se pare te degjesave publike per PBA-ne 2022-2024   (Kliko Ketu)

 

 

Dëgjesë Publike në Njësinë Ruzhdie

Është realizuar sot në fshatin Gjinoqarë të Njësisë Administrative Ruzhdie, dëgjesa publike, me banorë të zonës,  lidhur mbi kthimin e përgjigjes nga Ekzekutivi, Këshillit të Bashkisë, për prioritetet përfundimtare të Buxhetit Afatmesëm 2022-2024.

Në këtë takim konsultativ ishin të pranishëm: Sekretar i Këshillit Bashkiak z.Balil Balili, Kryetarë të fshatrave që ndodhen në juridiksionin e Njësisë Ruzhdie, Banorë të zonës, përfaqësues të grupeve të interesit, Adminstratori  Njësisë Ruzhdie z. Agim Mesuti dhe përfaqësues të Njësisë  Administrative.

Sekretari i Këshillit Bashkiak z.Balil Balili, i’u komunikoi të pranishmëve PBA-në përfundimtare për vitet 2022-2024.   (Foto)

 

 

 

Dëgjesë Publike në Njësinë Zharrëz

Është realizuar sot në Njësinë Administrative Zharrëz, dëgjesa publike, me banorë të zonës,  lidhur mbi kthimin e përgjigjes nga Ekzekutivi, Këshillit të Bashkisë, për prioritetet përfundimtare të Buxhetit Afatmesëm 2022-2024.

Në këtë takim konsultativ ishin të pranishëm: Sekretar i Këshillit Bashkiak z.Balil Balili, Kryetare e Komisionit të Ekonomi-Financës znj. Elda Golloshi, Këshilltari Albi Ballaxhia, Kryetarë të fshatrave që ndodhen në juridiksionin e Njësisë Zharrëz, Banorë të zonës, përfaqësues të grupeve të interesit, Adminstratore e Njësisë Zharrëz znj. Polikseni Tupa dhe përfaqësues të Njësisë  Administrative.

Këshilltarja Elda Goloshi, në cilësinë e Kryetares së  Komisionit të Ekonomisë pranë  Këshillit Bashkiak, i’u komunikoi të pranishmëve PBA-në përfundimtare për vitet 2022-2024.    (Foto)

 

Keshilli Bashkiak sot dt:12.08.2021 ora 10:00 ka organizuar  degjesen publike lidhur mbi  fazen e dyte te PBA-se 2022-2024, per qytetin e Patosit

Është realizuar sot në ambientet e sallës së Këshillit Bashkiak , dëgjesa publike,  lidhur mbi kthimin e përgjigjes nga Ekzekutivi, Këshillit të Bashkisë, për prioritetet përfundimtare të Buxhetit Afatmesëm 2022-2024.

Në këtë takim konsultativ ishin të pranishëm: Sekretar i Këshillit Bashkiak z.Balil Balili, Kryetarë të fshatrave , banorë të zonës dhe  përfaqësues të grupeve të interesit për qytetin dhe fshatrat përreth tij.

z.Balil Balili në cilësinë e Sekretarit të Këshillit Bashkiak , i’u komunikoi të pranishmëve vlerësimin nga ana a Ekzekutivit të raportit për fazën e  parë  të Buxhetit Afatmesëm si dhe  PBA-në përfundimtare për vitet 2022-2024

(Foto)

Njoftim mbi fillimin e procedures se Konsultimit Publik per PBA 2020-2022 dhe 2020-2024 

(Kliko Ketu)

Dëgjesë Publike në Njësinë Ruzhdie

Është realizuar ditën e sotme, dëgjesa publike e Këshillit Bashkiak me banorët e Njësisë Administrative Ruzhdie, lidhur mbi projekt-dokumentin e rishikuar të Projekt Buxhetit Afatmesëm 2022-2024.

 Në këtë takim konsultativ ishin të pranishëm: Sekretar i Këshillit Bashkiak z.Balil Balili, Kryetare e Komisionit të Ekonomi-Financës znj. Elda Golloshi, Kryetarë të fshatrave që ndodhen në juridiksionin e Njësisë Ruzhdie, Banorë të zonës, përfaqësues të grupeve të interest.

Kryetare e Komisionit të Ekonomisë së Këshillit nj. Elda Golloshi, pas prezantimit të investimeve  të parashikuara për tre vitet e ardhme sipas programeve buxhetore,  vendosi theksin në rëndësinë e hartimit të këtij dokumenti të rëndësishëm për banorët jo vetëm  të Njësisë Ruzhdie por për të gjithë territorin e Bashkisë Patos.

Pjesëmarrësit në këtë takim diskutuan dhe parashtruan kërkesat e tyre për shërbime dhe investime për periudhën buxhetore 2022-2024, të cilat do ti propozohen ekzekutivit.

(Foto)

 

Dëgjesë Publike në Njësinë Zharrëz

Në Njësinë Administrative Zharrëz, Këshilli i Bashkisë Patos realizojë ditën e sotme dëgjesën publike me banorët e kësaj njësie, lidhur mbi projekt-dokumentin e rishikuar të Projekt Buxhetit Afatmesëm 2022-2024.

Të pranishëm në këtë takim konsultativ ishin: Sekretar i Këshillit Bashkiak, Kryetarë të fshatrave që ndodhen në juridiksionin e Njësisë Admnistative, Përfaqësues të Shoqërisë Civile dhe Shoqatës Ambientaliste Zharrëz

Sekretari i Kësillit Bashkiak z. Balil Balili, pas prezantimit të investimeve  të parashikuara për tre vitet e ardhme sipas programeve buxhetore,  vendosi theksin në rëndësinë e hartimit të këtij dokumenti të rëndësishëm për banorët jo vetëm  të Njësisë Zharrëz por për të gjithë territorin e Bashkisë Patos.

Pjesëmarrësit në këtë takim diskutuan dhe parashtruan kërkesat e tyre për shërbime dhe investime për periudhën buxhetore 2022-2024, të cilat do ti propozohen ekzekutivit.

(Foto)

 

Dëgjesë Publike në Njësinë Patos

Në ambientet e Pallatit të Kulturës Patos, Këshilli i Bashkisë realizojë ditën e sotme dëgjesën publike lidhur mbi projekt-dokumentin e rishikuar të Projekt Buxhetit Afatmesëm 2022-2024.

Të pranishëm në këtë takim konsultativ ishin: Kryetari i Keshillit Bashkiak,  Kryetarë të fshatrave të qytetit dhe njësive Administrative, Anëtarë dhe Sekretar të Këshillit Bashkiak, Përfaqësues të Shoqërisë Civile  dhe Biznesi,  si dhe përfaqësues të projektit Bashki të Forta

Kryetari i Këshillit Bashkiak z. Ilir Kripa, pas prezantimit nga ana e ekzekutivit  lidhur mbi investimet  e parashikuara për tre vitet e ardhme sipas programeve buxhetore,  vendosi theksin në rëndësinë e hartimit të këtij dokumenti të rëndësishëm  si dhe rolin që kanë qytetarët në procesin e vendimmarrjes

Të pranishmit në takim diskutuan dhe parashtruan kërkesat e tyre për shërbime dhe investime për periudhën buxhetore 2022-2024, të cilat do ti propozohen ekzekutivit për hartimin e dokumentit final buxhetor.

(Foto)

 

𝑲𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒌 𝒑ë𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒗𝒆 𝒕ë 𝑲ë𝒔𝒉𝒊𝒍𝒍𝒊𝒕 𝑩𝒂𝒔𝒉𝒌𝒊𝒂𝒌 𝒅𝒉𝒆 𝒑ë𝒓𝒄𝒂𝒌𝒕𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒆𝒗𝒆 𝒕ë 𝑲𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒕 𝒑ë𝒓 𝑩𝒖𝒙𝒉𝒆𝒕𝒊𝒏 𝒂𝒇𝒂𝒕𝒎𝒆𝒔ë𝒎 𝒕ë 𝑩𝒂𝒔𝒉𝒌𝒊𝒔ë 𝑷𝒂𝒕𝒐𝒔!

Këshilli Bashkiak Patos, në vazhdën e rritjes së transparencës në vendimmarrje dhe konsolidimit të rolit të tij si ndërlidhës midis qytetarëve dhe administratës së Bashkisë Patos, realizoi sot, dt 15 Tetor 2021 një Konsultim Publik për:
-Promovimin e instrumentave që Këshilli Bashkiak ka në dizpozicion për rritjen e bashkëpunimit me qytetarët, grupet e interesit, shoqërisë civile dhe biznesin lokal
-Përcaktimin e prioriteteve të Komunitetit për Buxhetin afatmesëm 2022-2024.

𝙄𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩 𝙦ë 𝙆ë𝙨𝙝𝙞𝙡𝙡𝙞 𝘽𝙖𝙨𝙝𝙠𝙞𝙖𝙠 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙣𝙤𝙣 𝙥ë𝙧 𝙣𝙙ë𝙧𝙫𝙚𝙥𝙧𝙞𝙢 𝙢𝙚 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙚𝙩𝙞𝙣 𝙟𝙖𝙣ë:

1.Regjistrat Elektronike të Këshillit Bashkiak, të cilat janë të publikuar tek faqja e websitit të Bashkisë Patos dhe iu vijnë në nidhmë të gjithë qytetarëve që duan të hartojnë një kerkesë, ankesë, peticion apo sugjerim për Këshillin Bashkiak nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale, pa qenë nevoja që të paraqiten në Bashki;
2.Struktura e përditësuar e Këshillit Bashkiak Patos në faqen e websitit/ Rubrika e Këshillit Bashkiak, me emrat, nr telefoni, CV dhe vendbanim të çdo Këshilltari me qëllim që qytetarët të komunikojnë direkt me Këshilltarin ose Këshilltaren që banon afër tyre për ti shprehur atij/asaj një shqetësim apo kërkese;
3.Mbledhjet live ose drejteperdrejt të Këshillit Bashkiak, të cilat I japin mundësi qytetarëve të marrin pjesë drejtëpërdrejt në diskutime dhe sugjerime;
4.Sondazhi për paraqitjen e prioriteve të qytetarve, shoqërisë civile, biznesit dhe grupeve të interesit për buxhetin e vitit të ardhshëm. Ky sondazh është hartuar nga Këshilli Bashkiak Patos në bashkëpunim me projektin “Bashki të Forta”
5.Përmbledhje e buxhetit të Bashkisë, e konceptuar në mënyrë të tillë që të mund të kuptohet nga të gjithë qytetarët.
Në takim morën pjesë rreth 45 qytetarë, kryetar fshatrash, biznese lokale dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët ngritën shqetësime dhe problematika që shqetësojnë ata në vendbanimet e tyre.
Kërkesat dhe ankesat e tyre, u dokumentuan me shkrim dhe një përmbledhje e tyre do ti dërgohet administratës së Bashkisë Patos me qëllim që të shikohet mundësia e pasqyrimit të tyrë në buxhetin e vitit të ardhshem, pasi të shqyrtohen me imtësi nga Këshilli Bashkiak dhe Administrata e Bashkisë Patos.

(Foto)

 

Prezantimi i Paketes Fiskale per vitin 2022 

Është zhvilluar në ambientet e Pallatit të Kulturës #DëgjesaPublike për projektin e #PaketësFiskale 2022!
Edhe këtë vit Bashkia Patos orientohet drejt qasjes sociale, me një buxhet me shumë lehtësira për bizneset dhe kategoritë e ndryshme familjare.
Ndër të tjera, kjo paketë taksash dhe tarifash #parashikon:
0️⃣ tatim i thjeshtuar fitimi për bizneset deri në 8 mln lekë!
0️⃣ tarifë pastrim-ndriçim-gjelbërimi për bizneset e hapura nga emigrantët!
0️⃣ tarifë pastrim-ndriçim-gjelbërimi për bizneset e hapura nga studentët!
0️⃣ tarifë pastrim-ndriçim-gjelbërimi për bizneset e reja që punësojnë mbi 10 persona!
0️⃣ tarifë pastrim-ndriçim-gjelbërimi për fermerët e pajisur me NIPT!
0️⃣ tarifë pastrim-ndriçim-gjelbërimi për pensionistët e vetmuar, veteranët, invalidët e të gjitha kategorive, ish-të përndjekurit politikë, familjet që janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike!
0️⃣ taksa e ndërtesës për pensionistët dhe pensionistët që kanë në ngarkim familjarë me PAK dhe kryefamiljarë që janë në skemën e ndihmës ekonomike!
Në zbatim të ligjit nr. 10463, viti 2018 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” dhe VKM nr.319, viti 2018, “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”, Paketa Fiskale për vitin 2022 parashikon riklasifikim dhe kategorizime të tarifës së pastrimit për familjarët.
Një lehtësirë tjetër fiskale për vitin 2022 parashikohet të jetë pagesa me këste e detyrimeve të prapambetura për familjet.
Ky projekt i paketës fiskale, pasi të miratohet në Këshillin Bashkiak do të ngarkohet në faqen zyrtare të Bashkisë, ku të gjithë qytetarët dhe bizneset do të mund të njihen në detaje me taksat dhe tarifat.

 

 

Degjese publike me teme “ Prezantimi i projektit Unaza Rurale- Rikonstruksion i rruges Dukas- Kuqar-Manekaj -Rushinje”

FOTO GALERI (Kliko_ketu)

 

 


Për miratimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë si dhe mënyrës së organizimit dhe funksionimit të tij    (Kliko këtu)


Prezantimi i “Buxhetit perfundimtar per vitin 2023 dhe prezantimi i PBA-se 2023-2025” Ruzhdie

FOTO GALERI (Kliko_ketu)


Prezantimi i “Buxhetit perfundimtar per vitin 2023 dhe prezantimi i PBA-se 2023-2025” Zharrëz

FOTO GALERI  (Kliko_ketu)


Prezantimi i “Buxhetit perfundimtar per vitin 2023 dhe prezantimi i PBA-se 2023-2025” Patos

FOTO GALERI (Kliko ketu)


Konsultimi i “Draft rregullores per administrimin dhe funksionimin e varrezave publike” ne territorin e Bashkise Patos.

FOTO GALERI (Kliko_ketu)


DISKUTIM I PROJEKT DOKUMENTIT “PAKETA FISKALE 2024”

 


Dëgjesë publike me temë: “Prezantimi i buxhetit përfundimtar për vitin 2024 dhe Projekt Buxhetit Afatmesëm 2024-2026”

Kalendar\Njoftim

Draft dokument

Procesverbal

Foto Galeri (Kliko këtu)

AlbaniaUSA