1.Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike

 

2.Procedura e marrjes dhe e shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

 

3.Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

 

4.Ankim në lidhje me konsultimin publik

 

5.Peticionet, Iniciativat qytetare

6.Pyetesorë dhe anketa elektronike 

7. Raportet e pyetësorëve dhe anketave

AlbaniaUSA