SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM

(Kliko Ketu)

Për mbylljen e procedurës së konkurimit për plotësimin e vendit të lirë të punës në Bashkinë Patos

(Kliko Ketu)

AlbaniaUSA