NJOFTIM!

Për realizimin e Konsultimit Publik nga Këshilli Bashkiak Patos për Projekt Buxhetin Afat Mesëm 2022-2024!

Ftojmë qytetarëttë bëhen pjesë e këtij procesi dhe të dërgojnësugjerimet dhe rekomandimet në dy adresat e mëposhtme:

-bashkiazyrallogarisë@gmail.com

-balilbalili@bashkiapatos.gov.al

Për tu konsultuar me dokumentin përmbledhës,  referojuni linkut mëposhtëm:

https://buxheti.info/new/Planifikimi/Home/34390?fbclid=IwAR0maH7mQMgbiAwbA3ZGApY9KKgwwAu3MlKBu89Yi7KSEC4dTjk9RhKfTNk

 

AlbaniaUSA