NJOFTIM

Njoftohen antarët e këshillit të Bashkisë së ditën e Mërkurë në datën 27.04.2022 në orën l0:00

në sallën e mbledhjeve të Keshillit, zhvillohet mbledhja e këshillit me rend dite si më poshtë:

 1. Miratimi i rendit të ditës.
 2. Miratimi i proces verbalit të mbledhjes së Këshillit e datës 23.03.2022
 3. lnformacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 23.03.2022.
 4. Miratimi i raportit të këshillit të bashkisë për vitin 2021.
 5. Miratimi i ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin mars 2022.
 6. Miratimi i ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin mars 2022.
 7. Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e bonusit të qirasë të qytetarit Bardhul Aliaj.
 8. Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e planit të masave për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri”.
 9. lnformacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve të inventarit të vitit 2021.
 10. Miratimi i projekt vendimit “Për heqjen nga fondi kullosor publikë të sipërfaqes së tokës 9212 m
 11. Miratimi i privendimit për një ndryshim në VKB nr.69.datë 14.12.2021.”Për miratimin e nivelit të pagave të bashkisë institucioneve në vartësi dhe njësive Administrative per vitin 2022.
 12. Miratimi i projekt vendimit për një ndryshim në VKB.nr.7I .date 14.12.2021 , “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve, dokumentin përfundimtar të projekt buxhetit afatmesëm 2022-2024 dhe buxhetin e vitit 2022.

Projekt vendime 27.04.2022   (kliko ketu)

AlbaniaUSA