NJOFTIM
Njoftohen antarët e Këshillit të Bashkisë se ditën e enjte, në datën 26.05.2022
Në orën 1000 në sallën e mbledhjeve të këshillit, do të zhvillohet mbledhja e këshillit me rend dite si më poshtë:
1-Miratimi i rendit të ditës.
2-Miratimi i proces verbalit të mbledhjes së këshillit për datën 27.04.2022.
3-Informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 27.04.2022.
4. Informacion 4 mujor mbi ankesa/kerkesa/nisma/peticione/ qe e paraqet sekretari perpara keshillit ( e ke gati ne email)
5.Miratimi i ndihmës ekonomike 6% nga fondi i kushtëzuar për muajin prill 2022.
6-Miratimi i ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë për muajin prill 2022.
7-Miratimi i projektit “Shërbim në familje për personat me aftësi të kufizuara të shëndetit mendor” dhe vlerën e bashkëfinancimit të tij.
8.Mitatimi i pr/vendimit për lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet bashkive të Qarkut Fier dhe shoqërisë, “Integrated Technology Waste Treatment Fier” SH.P.K.
9. Miratimi i pr/vendimit për një ndryshim në VKB. Nr.71.datë 14.12.2021, Për miratimin e numurit të përgjithshëm të punonjësve,dokumentin përfundimtar të pr/buxhetit afat mesëm2022-2024 dhe buxheti i vitit 2022.
10.Miratimi i pr/vendimit Për një ndryshim në VKB.Nr.69.datë 14.12.2021 “Për miratimin e nivelit të pagave të Bashkisë, institucioneve në vartësi dhe Njësive Administrative për vitin 2022.
11.Miratimi i raportit vjetor të konsoludimit të buxhetit dhe performancës për vitin 2021.
12. nformacion mbi raportin e minitorimit të zbatimit  të buxhetit për 4 mujorin e parë 2022.
13.Miratimi i pr/vendimit për vënd depozitimi për asgjesimin e kadavrave.
14. Informacion mbi aktivitetin e Agjensisë së Shërbimit Publik
15.Diskutime dhe komente nga qytetarët
AlbaniaUSA