Njoftohen antarët e Këshillit të Bashkisë se  ditën e premte në datën 25.02.2022 në orën 10.00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit, zhvillohet mbledhja e Këshillit me rend dite si më poshtë:

 

1- Miratimi i rendit të ditës.

2- Miratimi i proces verbalit të mbledhjes së Këshillit e datës 27.01.2022.

3- Informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 27.01.2022.

4- Miratimi i pr/vendimit “Për një ndryshim në shkronjën “c”pika 2 neni 54 të rregullores së organizimit dhe funksionimit të Këshillit të Bashkisë Patos.

5- Miratimi i programit të transparencës së Këshillit Bashkiak për periudhën 2022-2023.

6- Miratimi i pr/vendimit “Për miratimin e raportit të shpenzimeve vjetore të Këshillit Bashkiak për vitin 2021”.

7- Miratimi i pr/vendimit “Për miratimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së antarëve të Këshillit Vendor të Rinisë si dhe mënyrës së organizimit dhe funksionimit të tij.”

8- Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin janar 2022.

9- Miratimi i pr/vendimit “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2021 dhe shpërndarjen e fondeve të trashëguara.

10- Informacion mbi aktivitetin e auditit të brënshëm për vitin 2021.

11- Informacion mbi aktivitetin e Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe Kontrollit të zhvillimit gjatë vitit 2021.

12- Informacion mbi aktivitetin e Drejtorisë së zhvillimit Bujqësor, Blektoral, Pyjor dhe Kontrollit të Ushqimit.


Njoftimi  (kliko)

Projektvendime  (kliko)

Projektvendim për Rininë (kliko)

Relacion për Rininë  (kliko)

Informacion Bujqësia   (kliko)

Informacion Auditi , Drejtoria e Kadastrës   (kliko)

Proces Verbal mbledhje datë 27.01.2021    (kliko)
AlbaniaUSA