Të nderuar
Ju njoftojmë më datë 23.03.2022 ora 10:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë Patos

Rendi i ditës është si më poshtë :

1-Miratimi i rendit të ditës.

2-Miratimi i proçes verbalit të mbledhjes së Këshillit e datës 25 dhe 28.02.2022.

3-Informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 25 dhe 28.02.2022.

4-Miratimi i pr/vendimit, Raporti i vendimmarrjes së këshillit të bashkisë për vitin 2021.

5-Miratimi i pr/vendimit ,Mbi raportin e transparencës për procesin e vendimmarrjes së këshillit të bashkisë për vitin 2021.

6-Informacion mbi rezultatet e pyetësorit për vlerësimin e punës së këshillit bashkiak për vitin 2021.

7-Informacion mbi respektimin e kuotave gjinore nga administrata e bashkisë.

8-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin shkurt 2021.

9-Miratimi i projekteve të jashtme kulturore “Bolero në vilën e pleqve”dhe “Mis dhe Mister Patosi”.

10-Miratimi i pr/vendimit “Për miratimin e raportit të vlerësimit dhe parashikimit afat-mesëm të të ardhurave për periudhën 2023-3025.

11.Miratimi i pr/vendimit mbi tavanet përgatitore të PBA 2023-2025.

 

NJOFTIMI PËR MBLEDHJEN E DATËS 23.03.2022  (Kliko_këtu)

Informacion kuotat gjinore  (Kliko_këtu)

Lista emerore 6%, Shkurt  (Kliko_këtu)

PBA 2023-2025  (Kliko_këtu)

Projekt Vendim 6% Shkurt 2022  (Kliko_këtu)

Projektvendim & Relacion  (Kliko_këtu)

Raporti trasnparenca ne vendimmarrje 2021  (Kliko_këtu)

Raporti vendimmarrje 2021  (Kliko_këtu)

RELACION PBA 2023-2025  (Kliko_këtu)

Relacion Bllok-ndihma 6% , Shkurt 2022  (Kliko_këtu)

Rezultatet anketa KB 2021  (Kliko_këtu)

SHKRESË PËRCJELLËSE KËSHILLIT BASHKIAK  (Kliko_këtu)

Proces-Verbal mbledhje keshilli date 25.02.2022  (Kliko këtu)

Proces-Verbal mbledhje Këshilli date 28.02.2022  (Kliko këtu)

Relacion,projektvendim dhe tabela e tavaneve PERGATITOR te PBA 2023-2025  (Kliko këtu)

AlbaniaUSA