NJOFTIM

Njoftohen antarët e këshillit të Bashkisë se  ditën e martë në datën 21.06.2022 në orën 10:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit, zhvillohet mbledhja e këshillit me rend dite si më poshtë:

1-Miratimi i rendit të ditës.

2-Miratimi i proces verbalit të mbledhjes së Këshillit e datës 26.05.2022

3-Informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 26.05.2022  .

4-Miratimi i ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin maj 2022.

5-Miratimi i ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin maj 2022.

6-Miratimi i projekteve të jashtëme kulturore “Open Cinema” dhe “Yjet Fest”

7-Informacion nga shërbimi i mbrojtjes nga zjarri për punën e vitit 2021 dhe masat organizative për përballimin e zjarreve gjatë sezonit të verës 2022.

8-Informacion nga Ndërmarja e Ujësjellës Kanalizime për punën e vitit 2021 dhe masat organizative për vitin 2022.

9-Miratimi i pjesëmarrjes së Bashkisë Patos në subjekte me kopetenca të përbashkëta me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm,grumbullimit,largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura.

10-Miratimi i pr/vendimit për caktimin e shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Sh.a Patos si agjent tatimor për mbledhjen e taksave dhe tarifave familjare.

11-Miratimi i projektit “Rikonstruksion i Rrugës “Zharrëz-Shën Maria” dhe financimin nga kompania “Bankers Petroleum Albania”LTD.

12-Mbi miratimin e dokumentit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025.

13-Për miratimin e ndryshimit të Distiktivit të njohjes në uniformën e Policisë Bashkiake.

14-Miratimi i dhënies së ndihmës financiare z.Eldison Grëmbi për rehabilitimin e dëmeve të shkaktuara nga zjarri në banesë në fshatin Belinë.

AlbaniaUSA