NJOFTIM

 

Njoftohen antarët e këshillit bashkiak se ditën e martë në datën 14.12.2021 në orën 10.00  në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e këshillit me rendin e ditës si më poshtë:

 1. Miratimi i rendit të ditës.
 2. Miratimi i proces-verbalit të mbledhjes së këshillit për datën 26.11.2021.
 3. Informacion mbi vendimet e miratuara në datën 26.11.2021.
 4. Miratimi i ndihmave ekonomike nëmasën 6% për periudhën 1-30 nëntor 2021.
 5. Miratimi i pr/vendimit për mbylljen e njësisë shpenzuese Nd/ Mirmbajtjes Urbane dhe Rurale.
 6. Miratimi i pr/vendimit pë rmbylljen e njësisë shpenzuese Nd/Pastrim gjelbërimi.
 7. Miratimi i pr/vendimit për krijimin e njësisë shpenzuese të emërtuar, Agjencia e shërbimeve publike në vartësi të Bashkisë Patos.
 8. Miratimi i nivelit të pagavetë bashkisë institucioneve vartëse dhe njësive administrstive për vitin 2022.
 9. Miratimi i pr/vendimit Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së projekt-buxhetit afat-mesëm 2023-2025 dhe projekt –buxhetitvjetor 2023.
 10. Miratimi i pr/vendimit Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve ,Dokumentin përfundimtar të projekt-buxhetit AFM. 2022-2024 dhe buxhetin e Bashkisë për vitin 2022.
 11. Miratimiipr/vendimit Për fillimin e procedurës së privatizimit të ishzyrave të NFP-së me nr.pasurie 6/15 ZK.2890 me Çertifikatë pronësie me pronar BshkiaPatos.
 12. Diskutime dhe komente të qytetareve

 

Projekt vendim nr 2

kliko ketu

Projekt vendim nr 4

kliko ketu

Projekt vendim nr 5

kliko ketu

Projekt vendim nr 6

kliko ketu

Projekt vendim nr.7

kliko ketu

Projekt vendim nr 8

kliko ketu

Projekt vendim nr 10

kliko ketu

Projekt vendim nr 11

kliko ketu

Relacion projekt vendim nr 11

kliko ketu

AlbaniaUSA