Njoftohen anëtarët e këshillit bashkiak se ditën e enjte në datën 27.01.2022 më orën 10 në sallën e mbledhjeve të këshillit do të zhvillohet mbledhja e këshillit.Rendi i ditës do të jetë si më poshtë:

 

1.Miratimi i rendit të ditës
2.Miratimi o procesverbali të mbledhjes së këshillit për mbledhjen e datës 14.12.2021
3.Informacion mbi vendimet e marra nga Këshilli më mbledhjen e datës 14.12.2021
4.Informacion mbi aktivitetin e drejtorisë së burimeve njerëzore gjatë vitit 2021
5.Informacion mbi raportin vjetor të transparencës dhe konsultimeve publike nga Drejtoria e integrimit Evropian koordinimit dhe informimit publik
6.Miratim i projekt vendimet mbi rregulloren e Këshillit për konsultimet publike
7.Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6 për muajin dhjetor 2021
8.Miratimi i projekt vendimi r për shlyerjen e serbisë së kontratave të energjisë elektrike dhe përvetësimin e tyre.
9. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

 

AlbaniaUSA