Këshillit i Bashkisë Patos, ditën e Premte në datën 25.02.2022 në orën 10:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit, zhvilloi mbledhjen e radhes sipas rendit të ditës:
Në fillim të mbledhjes u dha informacion për vendimet e marra nga Këshilli Bashkiak gjatë mbledhjes së datës 27.01.2022, konfirmimet nga Prefektura si dhe zbatueshmërinë e tyre nga administrata.
Gjatë mbledhjes sipas rendit te ditës u miratua proces verbali i mbledhjes së Këshillit Bashkiak, i datës 27.01.2022.
Më pas mbledhja vazhdoi me miratimin e projekt venidmeve :
➡️“Për një ndryshim në shkronjën “c”pika 2 neni 54 të rregullores së organizimit dhe funksionimit të Këshillit të Bashkisë Patos; ➡️Miratimi i programit të transparencës së Këshillit Bashkiak për periudhën 2022-2023;
➡️Miratimi i pr/vendimit “Për miratimin e raportit të shpenzimeve vjetore të Këshillit Bashkiak për vitin 2021”;
➡️Miratimi i pr/vendimit “Për miratimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së antarëve të Këshillit Vendor të Rinisë si dhe mënyrës së organizimit dhe funksionimit të tij; ➡️Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin janar 2022;
➡️Miratimi i pr/vendimit “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2021 dhe shpërndarjen e fondeve të trashëguara;
• Në përputhje me  “Plani Vjetor  i Punes se Këshillit” gjatë këtij muaji u paraqitën për informacion përpara këshillit mbi aktivitetin e tyre gjatë vitit 2021, ▶️Sektori I  auditit të brenshëm; ▶️Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Kontrollit të zhvillimit; ▶️Drejtoria e zhvillimit Bujqësor, Blektoral, Pyjor dhe Kontrollit të Ushqimit.
AlbaniaUSA