THUAJ FJALËN TËNDE ! / Dëgjesë publike për buxhetin 2020.

THUAJ FJALËN TËNDE !

Buxhetim me pjesëmarrje dhe buxhet me programe. Prezantohet Buxheti 2020!

Kryebashkiakja Balilaj ka realizuar dëgjesë publike për prezantimin e Buxhetit 2020 me qytetarët, bizneset, organizatat lokale, institucionet fetare dhe aktorë të ndryshëm lokal.

Prezantimi nisi me pasqyrën e realizimeve për vitin 2019, e u vijua me prioritetet e Bashkisë Patos dhe projektet e parashikuara për vitin 2020.

Mbetet traditë e Bashkisë Patos të realizojë buxhetim me pjesëmarrje, ku prioritetet vendosen bashkë me qytetarët dhe sugjerimet e tyre integrohen dhe gjejnë zbatim në politikat e Bashkisë Patos.

Shërbimet, ujësjellësi, trajtimi ujrave të ndotura, bujqësia, kullimi, arsimi, infrastruktura urbane e rurale, shëndetësia janë prioritetet e Bashkisë Patos.

Nisma “Thuaj fjalën tënde” i shërben :

-rritjes së transparencës në administrimin e fjalës publike dhe përgjegjësive të drejtuesëve lokal

-vendimmarrjes së përbashkët mbi prioritetet e zhvillimit dhe mirëqenies së komunitetit

-krijimit të një culture gjithëpërfshirëse të komunitetit

#ThuajFjalënTënde

#Buxheti2020

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT BASHKIAK MUAJ DHJETOR !

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se Ditën e Premte datë 13.12.2019 ora 10:00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi  listës së personave që përfitojnë ndihmë ekonomike në masën 6% për periudhën Nëntor, Dhjetor.

2-Informacion për raportin përfundimtar të K.L.SH.-së.

3-Miratimi i rregullores për parandalimin  e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike.

4-Miratimi i bursave për shkollat e mesme profesionale.

5-Miratimi i projekt-vendimit për përdoruesit faktik të tokës në fshatin Belinë.

6-Miratimi i Planit të Integritetit, Bashkia Patos.

 7- Miratimi i numrit të përgjithshëm të punonjësve dhe niveli i pagave në Bashkinë Patos për vitin 2020.

8-Miratimi i buxhetit për Bashkinë Patos për vitin 2020.

9-Të ndryshme.

Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe ju inkurajojmë të merrni pjesë!

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.26.11.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju bëjmë me dije se ditën e martë dt.26.11.2019, ora 09.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e këshillit bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi  listës së personave që përfitojnë ndihmë ekonomike në masën 6% për periudhën 1-31 tetor 2019.

2-Miratimi i projekt-vendimit për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2020.

3-Miratimi i projekt-vendimit për pagesën me këste të detyrimeve për subjektin “Andi Petrol 2005” sh.p.k.

4-Miratimi i projekt-vendimit për pagesën me këste të detyrimeve për subjektin “LORIAL” sh.p.k.

5-Miratimi i projekt-vendimit për shuarjen e detyrimit të debitorëve ndaj bashkisë Patos,për të cilët kanë kaluar afatet e parashikuara.

6-Miratimi i listës për familjet që do të përfitojnë banesë me kosto të ulët me kredi të lehtësuar nga shteti.

 7-  Të ndryshme.

 Ju rikujtojmë që mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

DËGJESË PUBLIKE PËR “PAKETËN FISKALE 2020”

Ditën e premte, më datë 15.11.2019 ora 14:00 në ambientet e Pallatit të Kulturës Patos, do të organizohet Dëgjesa Publike me banorë të qytetit, Njësisë Administrative Zharrëz, Njësisë Administrative Ruzhdie, Grupe interesi, Përfaqësues të Shoqërisë Civile, Përfaqësues të Organiziatave Jo Qeveritare si dhe përfaqësues të biznesit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në të gjithë teritorin e Bashkisë Patos, për “ Paketën Fiskale 2020”

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

NJOFTIM!

Të nderuar qytetarë!

Ju informojmë se më datë 29.10.2019 ora 09:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me këtë rend dite:

1-Informacion për zhvillimin e zgjedhjeve të Kryesive dhe Kryetarëve në fshatrat e Bashkisë Patos.

2-Miratimi i projekt-vendimit për dhënien e ndihmës ekonomike në masën 6% për periudhën 1-30 shtator 2019.

3- Të ndryshme.

Ju rikujtojmë se mbledhjet e këshillit janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

Njoftim aplikim për bursat

Të nderuar qytetarë!

Bazuar në VKM Nr.666, datë 10.10.2019 për “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”, kanë filluar aplikimet për #bursë për nxënësit e vitit të parë të shkollave të mesme profesionale.

Afati përfundimtar për plotësimin e dokumentave është data 13.12.2019.

Aplikimi bëhet pranë Drejtorisë së Arsimit në Pallatin e Kulturës.

PANAIRIN E STUDIMEVE NË EVROPË

INKURAJOJMË TË GJITHË STUDENTËT, TË MARRIN PJESË NË PANAIRIN E STUDIMEVE NË EVROPË

DG EAC në bashkëpunim me Delegacionin e BE-së🇪🇺 në Tiranë dhe Zyrën Kombëtare Erasmus po organizojnë “Panairin e Studimit në Evropë” në 26 Tetor 2019 në hotelin Hilton Garden Inn, në Tiranë.

Në Panair do të jenë te pranishëm 26 ekspozues (Universitete dhe institucione të larta) nga 19 vende  BE, duke përfshirë Austrinë🇦🇹, Bullgarinë🇧🇬, Kroacinë, Republikën Çeke, Francën, Gjermaninë, Hungarinë, Italinë🇮🇹, Lituaninë, Hollandën, Poloninë, Sllovakinë🇸🇰, Slloveninë🇸🇮, Spanjën🇪🇸, etj. Suedia🇸🇪, Turqia🇹🇷 dhe gjithashtu Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Hyrja në panair është falas.

Kjo është një mundësi unike për të takuar Universitetet Evropiane dhe institucionet arsimore të mbledhura në një vend. Pyesni ata drejtëpërdrejtë në lidhje me programet e studimit për nivelet Bachelor, Master dhe PhD. Takohuni me Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për të mësuar më shumë rreth bursave, fondeve dhe Programit Erasmus +. Studentët (shkolla e mesme, universiteti), studiuesit, profesionistët e rinj, përfaqësuesit e universitetit, autoritetet kombëtare, profesionistë/ekspertë të arsimit të lartë dhe aktorë të tjerë (p.sh. prindërit) janë të mirëpritur te vizitojne panairin e Studimit në Evropë për të mësuar më shumë rreth mundësive të studimit në Evropë.

Mos hezitoni !

DG EAC in cooperation with the EU Delegation in Tirana and the National Erasmus plus office are organising the “Study in Europe Fair” on 26th October 2019 at Hilton Garden Inn hotel, in Tirana, Albania

26 exhibitors (Universities and Higher institutions) are expected to be present, representing 19 countries +EU, including Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Netherlands, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey and also Albania, North Macedonia and Serbia.

This is a unique opportunity to meet European Universities and educational institutions gathered in one place; to ask them directly about study programmes for Bachelor, Master and PhD levels ; to meet European Union Representatives; to learn more about scholarships, funding and Erasmus+ Program.

Come and visit the Study in Europe fair to learn more about study opportunities in Europe.

Students (high school, university), researchers, young professionals, university representatives, national authorities, higher education professionals/experts and other stakeholders (e.g. parents) are welcome!

Entry to the fair is free of charge.

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.27.09.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se ditën e premte dt.27.09.2019,ora 09.00 në sallën e mbledhjeve pranë Bashkisë Patos do të zhvillohet
mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i grafikut për datat e zhvillimit të zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave në Bashkinë dhe njësitë Administrative Patos.

2-Miratimi i raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e dytë 2019.

3- Marrja e vendimit për mos dhënien e vendimit për antare këshilli të znj.Juela Bregu e cila kakërkuar dorëheqje të parevokueshme.

4- Të ndryshme.

Ju rikujtojmë se mbledhjet e këshillit janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.15.08.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se ditën e enjte dt.15.08.2019, ora 10:00 në sallën e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i projekt-vendimit, propozim për dhënien e ndihmave ekonomike për muajin gusht 2019.

2-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin korrik 2019.

3-Miratimi i projektvendimit për paaftësinë ekonomike për muajn gusht 2019.

4-Zgjedhja e komisioneve të përherëshme të këshillit.

5-Miratimi i projektvendimit për financimin e rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit Patos.

6-Të ndryshme.

Ju rikujtojmë që mbledhjet e Këshillit janë të hapura dhe ju inkurajojmë të bëheni pjesë!

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

Në zbatim të nenit 48 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” , Ju njoftojme se ditën e martë datë 30.07.2019, ora 18.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e parë e këshillit të bashkisë Patos me këtë rend dite:

1 Konstituimi i këshillit bashkiak dhe zgjedhja e organeve drejtuese e përfaqësuese.
1. 1 Konstituim i këshillit bashkiak
a- Zgjedhja e komisionit të mandateve;
b- Verifikimi i mandateve dhe miratimi i mandateve të antarëve të këshillit bashkiak;
c- Betimi i këshilltarëve.
1.2 Zgjedhja e kryetarit të këshillit
a- Paraqitja dhe prezantim i shkurtër i kandidatëve;
b- Zgjedhja e komisionit të votimit, si rregull 3 anëtarë;
c- Përgatitja dhe procedurat e votimit;
d- Shpallja e rezultateve të votimit dhe zgjedhja e kryetarit të këshillit bashkiak;
1.3 Zgjedhja e zëvendëskryetarit/rëve të këshillit bashkiak;
a- Miratimi me votim i numrit të zëvendëskryetarëve të këshillit bashkiak;
b- Paraqitja dhe prezantim i shkurtër i kandidatëve;
c- Përgatitja dhe procedurat e votimit;
d- Shpallja e rezultateve të votimit dhe zgjedhja e zëvendëskryetarit të këshillit bashkiak.
2. Ceremonia e marrjes-dorëzimit të detyrës së kryetarit të bashkisë.
a. Deklarimi i vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të bashkisë .
b. Kryerja e betimit të kryetarit të bashkisë.
3. Zgjedhja e përfaqësuesit të këshillit të bashkisë në këshillin e qarkut.

AlbaniaUSA