Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.27.09.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se ditën e premte dt.27.09.2019,ora 09.00 në sallën e mbledhjeve pranë Bashkisë Patos do të zhvillohet
mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i grafikut për datat e zhvillimit të zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave në Bashkinë dhe njësitë Administrative Patos.

2-Miratimi i raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e dytë 2019.

3- Marrja e vendimit për mos dhënien e vendimit për antare këshilli të znj.Juela Bregu e cila kakërkuar dorëheqje të parevokueshme.

4- Të ndryshme.

Ju rikujtojmë se mbledhjet e këshillit janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.15.08.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se ditën e enjte dt.15.08.2019, ora 10:00 në sallën e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i projekt-vendimit, propozim për dhënien e ndihmave ekonomike për muajin gusht 2019.

2-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin korrik 2019.

3-Miratimi i projektvendimit për paaftësinë ekonomike për muajn gusht 2019.

4-Zgjedhja e komisioneve të përherëshme të këshillit.

5-Miratimi i projektvendimit për financimin e rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit Patos.

6-Të ndryshme.

Ju rikujtojmë që mbledhjet e Këshillit janë të hapura dhe ju inkurajojmë të bëheni pjesë!

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

Në zbatim të nenit 48 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” , Ju njoftojme se ditën e martë datë 30.07.2019, ora 18.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e parë e këshillit të bashkisë Patos me këtë rend dite:

1 Konstituimi i këshillit bashkiak dhe zgjedhja e organeve drejtuese e përfaqësuese.
1. 1 Konstituim i këshillit bashkiak
a- Zgjedhja e komisionit të mandateve;
b- Verifikimi i mandateve dhe miratimi i mandateve të antarëve të këshillit bashkiak;
c- Betimi i këshilltarëve.
1.2 Zgjedhja e kryetarit të këshillit
a- Paraqitja dhe prezantim i shkurtër i kandidatëve;
b- Zgjedhja e komisionit të votimit, si rregull 3 anëtarë;
c- Përgatitja dhe procedurat e votimit;
d- Shpallja e rezultateve të votimit dhe zgjedhja e kryetarit të këshillit bashkiak;
1.3 Zgjedhja e zëvendëskryetarit/rëve të këshillit bashkiak;
a- Miratimi me votim i numrit të zëvendëskryetarëve të këshillit bashkiak;
b- Paraqitja dhe prezantim i shkurtër i kandidatëve;
c- Përgatitja dhe procedurat e votimit;
d- Shpallja e rezultateve të votimit dhe zgjedhja e zëvendëskryetarit të këshillit bashkiak.
2. Ceremonia e marrjes-dorëzimit të detyrës së kryetarit të bashkisë.
a. Deklarimi i vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të bashkisë .
b. Kryerja e betimit të kryetarit të bashkisë.
3. Zgjedhja e përfaqësuesit të këshillit të bashkisë në këshillin e qarkut.

Njoftim për mbledhje këshillit Bashkiak.

 NJOFTIM

Ditën e hënë dt. 13.06.2019, ora 10.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë,zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

1-Propozimi për miratimin e ndihmave ekonomike për muajin qershor 2019.

2-Miratimi i bllok ndihmave në masën 6% për muajin maj  2019.

3-Miratimi i ndihmave për paaftësi për muajin qershor 2019.

4-Miratimi i projektvendimit  për dhënie ndihmë financiare në masën 2.600.000 lek fshatrave të Qarkut të Korçës të cilat kanë shtëpi të dëmtuara nga veprimi i forcave madhore,tërmet.

5- Të ndryshme.

AlbaniaUSA