NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT BASHKIAK DATË : 21/01/2020

NJOFTIM!

Të nderuar qyterarë!

Ju njoftojmë se ditën e martë, datë 21.01.2020, ora 14:00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë, zhvillohet mbledhja e këshillit bashkiak me këtë rend dite:

1- Kërkesë nga sh.a Ujësjellës Kanalizime për dhënie mendimi nga këshilli bashkiak për ndryshimin e tarifave të ujit të pijshëm.
2- Miratimi i ndryshimit dhe korigjimit të emërtimit të rrugëve dhe shesheve në bashkinë Patos.
3- Miratimi i planit lokal të menaxhimit të mbetjeve në bashkinë Patos.
4- Për disa ndryshime në vendimin nr. 83, datë 13.12.2019, ” Për ndryshimin e numërit të punonjësve dhe nivelit të pagave”.
5- Informacion nga Drejtoria e Informimit Publik, mbi Raportin Vjetor të Transparencës për informimin publik dhe dëgjesat publike.
6- Të ndryshme

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT BASHKIAK MUAJ DHJETOR !

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se Ditën e Premte datë 13.12.2019 ora 10:00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi  listës së personave që përfitojnë ndihmë ekonomike në masën 6% për periudhën Nëntor, Dhjetor.

2-Informacion për raportin përfundimtar të K.L.SH.-së.

3-Miratimi i rregullores për parandalimin  e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike.

4-Miratimi i bursave për shkollat e mesme profesionale.

5-Miratimi i projekt-vendimit për përdoruesit faktik të tokës në fshatin Belinë.

6-Miratimi i Planit të Integritetit, Bashkia Patos.

 7- Miratimi i numrit të përgjithshëm të punonjësve dhe niveli i pagave në Bashkinë Patos për vitin 2020.

8-Miratimi i buxhetit për Bashkinë Patos për vitin 2020.

9-Të ndryshme.

Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe ju inkurajojmë të merrni pjesë!

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.26.11.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju bëjmë me dije se ditën e martë dt.26.11.2019, ora 09.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e këshillit bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi  listës së personave që përfitojnë ndihmë ekonomike në masën 6% për periudhën 1-31 tetor 2019.

2-Miratimi i projekt-vendimit për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2020.

3-Miratimi i projekt-vendimit për pagesën me këste të detyrimeve për subjektin “Andi Petrol 2005” sh.p.k.

4-Miratimi i projekt-vendimit për pagesën me këste të detyrimeve për subjektin “LORIAL” sh.p.k.

5-Miratimi i projekt-vendimit për shuarjen e detyrimit të debitorëve ndaj bashkisë Patos,për të cilët kanë kaluar afatet e parashikuara.

6-Miratimi i listës për familjet që do të përfitojnë banesë me kosto të ulët me kredi të lehtësuar nga shteti.

 7-  Të ndryshme.

 Ju rikujtojmë që mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

NJOFTIM!

Të nderuar qytetarë!

Ju informojmë se më datë 29.10.2019 ora 09:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me këtë rend dite:

1-Informacion për zhvillimin e zgjedhjeve të Kryesive dhe Kryetarëve në fshatrat e Bashkisë Patos.

2-Miratimi i projekt-vendimit për dhënien e ndihmës ekonomike në masën 6% për periudhën 1-30 shtator 2019.

3- Të ndryshme.

Ju rikujtojmë se mbledhjet e këshillit janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.27.09.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se ditën e premte dt.27.09.2019,ora 09.00 në sallën e mbledhjeve pranë Bashkisë Patos do të zhvillohet
mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i grafikut për datat e zhvillimit të zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave në Bashkinë dhe njësitë Administrative Patos.

2-Miratimi i raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e dytë 2019.

3- Marrja e vendimit për mos dhënien e vendimit për antare këshilli të znj.Juela Bregu e cila kakërkuar dorëheqje të parevokueshme.

4- Të ndryshme.

Ju rikujtojmë se mbledhjet e këshillit janë të hapura dhe Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë.15.08.2019

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se ditën e enjte dt.15.08.2019, ora 10:00 në sallën e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i projekt-vendimit, propozim për dhënien e ndihmave ekonomike për muajin gusht 2019.

2-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin korrik 2019.

3-Miratimi i projektvendimit për paaftësinë ekonomike për muajn gusht 2019.

4-Zgjedhja e komisioneve të përherëshme të këshillit.

5-Miratimi i projektvendimit për financimin e rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit Patos.

6-Të ndryshme.

Ju rikujtojmë që mbledhjet e Këshillit janë të hapura dhe ju inkurajojmë të bëheni pjesë!

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

NJOFTIM MBI ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË PARË TË KËSHILLIT BASHKIAK!

Në zbatim të nenit 48 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” , Ju njoftojme se ditën e martë datë 30.07.2019, ora 18.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë do të zhvillohet mbledhja e parë e këshillit të bashkisë Patos me këtë rend dite:

1 Konstituimi i këshillit bashkiak dhe zgjedhja e organeve drejtuese e përfaqësuese.
1. 1 Konstituim i këshillit bashkiak
a- Zgjedhja e komisionit të mandateve;
b- Verifikimi i mandateve dhe miratimi i mandateve të antarëve të këshillit bashkiak;
c- Betimi i këshilltarëve.
1.2 Zgjedhja e kryetarit të këshillit
a- Paraqitja dhe prezantim i shkurtër i kandidatëve;
b- Zgjedhja e komisionit të votimit, si rregull 3 anëtarë;
c- Përgatitja dhe procedurat e votimit;
d- Shpallja e rezultateve të votimit dhe zgjedhja e kryetarit të këshillit bashkiak;
1.3 Zgjedhja e zëvendëskryetarit/rëve të këshillit bashkiak;
a- Miratimi me votim i numrit të zëvendëskryetarëve të këshillit bashkiak;
b- Paraqitja dhe prezantim i shkurtër i kandidatëve;
c- Përgatitja dhe procedurat e votimit;
d- Shpallja e rezultateve të votimit dhe zgjedhja e zëvendëskryetarit të këshillit bashkiak.
2. Ceremonia e marrjes-dorëzimit të detyrës së kryetarit të bashkisë.
a. Deklarimi i vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të bashkisë .
b. Kryerja e betimit të kryetarit të bashkisë.
3. Zgjedhja e përfaqësuesit të këshillit të bashkisë në këshillin e qarkut.

Njoftim për mbledhje këshillit Bashkiak.

 NJOFTIM

Ditën e hënë dt. 13.06.2019, ora 10.00 në sallën e mbledhjeve pranë bashkisë,zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

1-Propozimi për miratimin e ndihmave ekonomike për muajin qershor 2019.

2-Miratimi i bllok ndihmave në masën 6% për muajin maj  2019.

3-Miratimi i ndihmave për paaftësi për muajin qershor 2019.

4-Miratimi i projektvendimit  për dhënie ndihmë financiare në masën 2.600.000 lek fshatrave të Qarkut të Korçës të cilat kanë shtëpi të dëmtuara nga veprimi i forcave madhore,tërmet.

5- Të ndryshme.

AlbaniaUSA