MIRATOHET BUXHETI I BASHKISË PATOS 2020 !/Mbledhja e Këshillit Bashkiak Dhjetor 2019.

MIRATOHET BUXHETI I BASHKISË PATOS 2020 !

Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të muajit Dhjetor dt 13.12.2019, janë miratuar të gjitha pikat e rendit të ditës, ku diskutimet mes ekzekutivit dhe këshillit bashkiak janë përqëndruar më tepër në miratimin e Buxhetit 2020, si kryefjala e mbledhjes. Kryebashkiakja Balilaj ka prezantuar  realizimet, prioritete dhe projektet 2020.

Pikat e rendit të ditës:

1-Miratimi i listës së personave që përfitojnë ndihmë ekonomike në masën 6% për periudhën Nëntor, Dhjetor.

2-Informacion për raportin përfundimtar të K.L.SH.-së.

4-Miratimi i bursave për shkollat e mesme profesionale.

5-Miratimi i projekt-vendimit për përdoruesit faktik të tokës në fshatin Belinë.

6-Miratimi i Planit të Integritetit, Bashkia Patos.

7- Miratimi i numrit të përgjithshëm të punonjësve dhe niveli i pagave në Bashkinë Patos për vitin 2020.

8-Miratimi i buxhetit për Bashkinë Patos për vitin 2020.

#KëshilliBashkiak

#BASHKIAPATOS

Bashkëqeverisja me njerëzit, modeli i përvitshëm i Bashkisë Patos!

Në ambientet e Pallatit të Kulturës Patos u organizua Dëgjesa Publike me banorë të qytetit, Njësive Administrative Zharrëz e Ruzhdie, grupe interesi, përfaqësues të Shoqërisë Civile, të Organizatave Joqeveritare si dhe përfaqësues të biznesit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në të gjithë territorin e Bashkisë Patos, për “Paketën Fiskale 2020”.
Pjesëmarrja e qytetarëve në takime të tilla, gjithmonë e nevojshme!

Qendra “Konsumatori Shqiptar” fuqizon të rinjtë e Bashkisë Patos!

Qendra “Konsumatori Shqiptar” fuqizon të rinjtë e Bashkisë Patos!

Qendra “Konsumatori Shqiptar” ka zbatuar me sukses  në Patos projektin “4 our communities”
(Për komunitetin tonë), me mbështetjen e programit Zhvillimi dhe Bashkëpunimi i Përshpejtuar i
Shoqërise Civile të financuar nga USAID Albania.
25 të rinj të moshës 15 – 18 vjeç u bënë bashkë  për të gjeneruar ide, nisma, aktivitete, krijimin e
grupeve informale dhe zbatimin e  projekteve për të rinjtë.
Qendra “Konsumatori Shqiptar” është angazhuar që ky proçes të jetësohet me integritet dhe
transparencë.
Fillimisht, projekti u prezantua në muajin Maj 2019, në të gjitha shkollat e mesme të Bashkisë
Patos. Rreth 160 të rinj pasi u informuan, u inkurajuan të bëheshin pjesë e këtij projekti që synon
fuqizimin, rrjetizimin dhe vetëfunksionimin e tyre, për ta kthyer në një strukturë të qëndrueshme
këshilluese pranë Bashkisë Patos.
Përmes një aplikimi me esenë “Unë, në rolin i/e Kryetarit/es së Bashkisë…” u përzgjodhën 27 të
rinj nga shkolla të ndryshme, me qëllim ngritjen e një platforme rinore të strukturuar e  të
fuqizuar.
Përgjatë muajve Qershor – Shtator 2019, ata janë trajnuar në lidhje me të drejtat dhe mbrojtjen e
të rinjve, mbi organizimin  dhe funksionimin e pushtetit vendor, të drejtës për informim dhe
konsultimit publik, kompetencat e qeverisjes vendore, në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të të
rinjve, organizimi dhe funksionimi i organizatave jofitimprurëse, vendimmarrja brenda tyre,
përfshirja e të rinjve dhe si të përdorim artin për të advokuar për çështje që janë të ndjeshme në
komunitetin ku jetojmë.
Gjatë realizimit të këtyre trajnimeve dhe rritjes së kapaciteteve të tyre, të rinjtë realizuan një
mbledhje të simuluar të Këshillit Bashkiak, Patos. Ky aktivitet simulues u ndoq edhe nga aktorë
të tjerë lokalë, duke shërbyer si një model suksesi, jo vetëm mbi njohjen e kompetencave, por
edhe mbi përfaqësimin rinor në strukturat vendimmarrëse.
Sot mund të shohësh sesi projekti ndikoi në jetën e këtyre të rinjve, madje përmes fuqizimit dhe
rrjetëzimit mes tyre, po ndryshon dhe jeta në komunitet.
Grupi rinor ka filluar të vetëfunksionojë.
Të rinjtë janë angazhuar edhe konkretisht në disa nisma lokale, projekte e programe. Ata
realizuan një vizitë studimore në Ambasadën Amerikane dhe janë çertifikuar për angazhimin e
tyre në Shkollën Verore të Bashkimit Europian. Ndërkohë disa prej tyre kanë filluar angazhimin
vullnetar në Qendrën për Zhvillim, Bashkëpunim dhe Integrim, organizatë lokale e sapokrijuar
në qytetin e Patosit.

Gjatë gjithë kësaj kohe, të rinjtë janë angazhuar gjithashtu të realizojnë një video me mesazhe
ndërgjegjësuese mbi të drejtat e të rinjve, në ambjente publike të Bashkisë Patos, ku ata jetojnë
dhe po rriten.
Projekti do të vijojë të zbatohet më tej, me dy vizita studimore. Ata do të realizojnë një vizitë në
Tiranë, në një organizatë rinore kombëtare dhe një një Fier, organizatë lokale, duke parë më afër
punën që ata bëjnë, përfshirjen e të rinjve, vullnetarizmin si dhe aspekte të organizimit të
brendshem të tyre, me modele sjelljeje që mund t’i përshtasin për komunitetin e tyre.
Realizimi i tërë këtyre aktiviteteve synon të plotësojë tërësinë e njohurive që u duhet atyre për t’u
integruar denjësisht në jetën komunitare, synon të shtojë vullnetin dhe dëshirën e mirë për të
qenë qytetar model i komuniteteve ku jeton dhe bën pjesë.
Projekti për “4 our communities” (“Për komunitetin tonë”) është hapësira e artë ku udhëtuan
këta të rinj, për t’i ofruar një mundësi fantastike jo vetëm vetes, por gjithë qytetit, pasi energjia e
tyre pozitive, njohuritë dhe angazhimi i tyre ka vlerë kur shpërfaqet në komunitet.

F.M
Patos, Tetor 2019

Mbledhja e Këshillit Bashkiak,27.09.2019.

Është zhvilluar ditën e sotme në sallën e mbledhjeve pranë Bashkisë Patos mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i grafikut për datat e zhvillimit të zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave në Bashkinë dhe njësitë Administrative Patos.

2-Miratimi i raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e dytë 2019.

3- Marrja e vendimit për mos dhënien e vendimit për antare këshilli të znj.Juela Bregu e cila ka kërkuar dorëheqje të parevokueshme.

4-Të ndryshme.

Mbledhjet e këshillit janë të hapura për publikun. Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

AlbaniaUSA