Mbledhja e Këshillit Bashkiak,15.08.2019.

Zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak datë 15.08.2019!

Miratohen pikat e rendit të ditës:

1-Miratimi i projekt-vendimit, propozim për dhënien e ndihmave ekonomike për muajin gusht 2019.

2-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin korrik 2019.

3-Miratimi i projektvendimit për paaftësinë ekonomike për muajn gusht 2019.

4-Zgjedhja e komisioneve të përherëshme të këshillit.

5-Miratimi i projektvendimit për financimin e rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit Patos.

Dëgjesa Publike për Raportin Vjetor të Performancës për vitin 2018!

Në kuadër të projektit “Bashki të Forta” është realizuar Dëgjesa Publike për Raportin Vjetor të Performancës për vitin 2018!

Raporti është bazuar në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Patos gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin Bashkiak. Dokumenta bazë referuese janë Raporti i Monitorimit 2018 dhe Informacion nga drejtoritë e Bashkisë.

Gjatë dëgjesës publike qytetarët u njohën me informacionet e detajuara, duke vlerësuar performancën institucionale të Bashkisë Patos.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak,20.05.2019.

Është zhvilluar në sallën e re të Këshillit Bashkiak mbledhja e radhës për muajin Maj ku u miratuan këto pika të rendit të ditës:

1. Propozim për miratimin e ndihmave ekonomike për muajin maj 2019

2. Miratim i bllok-ndihmave në masën 6% për muajin prill 2019

3. Miratimi i ndihmave për paaftësi për muajin maj 2019.

4. Miratimi i projekt-vendimit për përjashtim nga taksat vendore të tokës bujqësore për shkak se është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore.

5. Miratimi i raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit për vitin 2018.

6. Miratimi i projekt-vendimit për shpronësimin në interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken nga realizimi i projektit “rikonstruksion i rrugës Koli Marku”.

7. Miratim fondi për blerje bazë materiale për riparim banese të qytetarëve Marjus Grëmbi dhe Vitore Caushaj.

8. Informacion nga financa për raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4-mujorin e parë 2019.

9. Miratimin e dhënies me qira të pasurisë tokë bujqësore të pajisura me dokument pronësie, pasuria me nr.922/5.

10. Miratimi i dhënies me qira të pasurisë tokë bujqësore të pajisura me dokument pronësie, pasuria me nr.952/1 dhe pasuria me nr.5/3.

11. Miratimi i planit të veprimit të zhvillimit rural 2019-2021, hartuar nga Bashkia Patos.

12. Miratimi i fillimit të procedurave për dhënien në përdorim të sipërfaqeve pyjore.

13. Miratimi i vlerësimit me tituj nderi me rastin e 70-vjetorit të krijimit të qytetit.

14. Miratimi i kategorizimit të niveleve të përfaqësimit të studentëve dhe nxënësve në kampionatet sportive kombëtare dhe ndërkombëtare dhe masa e shpërblimit të tyre.

15. Miratimi i ndryshimeve në numrin maksimal të punonjësve të Bashkisë dhe njësive vartëse.

16. Miratimi i projektvendimit për sistemin e adresave në Bashkinë Patos.

AlbaniaUSA